Se över försäkringarna för din BRF

Vad bör finnas i en BRF-försäkring?

En välskött bostadsrättsförening säkrar sig mot ekonomiska risker genom en BRF-försäkring vilken innehåller olika typer av delförsäkringar. Man vill skydda fastigheten, medlemmar och boende mot skador och olyckor. Det är en bra idé att löpande bevaka hur skrivelser i försäkringens paragrafer eller försäkringspremien ändras. BRF-försäkringen har några grundskydd som kan utökas med tilläggsförsäkringar.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen är grunden i BRF-försäkringen och gäller fastighetens egendomar. I den ryms skador på fastigheten, inklusive byggnader och dess innehåll, som uppstår till följd av brand, explosion, storm, vattenläcka, inbrott och skadegörelse. Det är viktigt att denna del omfattar all egendom och hanterar de kostnader som kan uppstå vid en eventuell återuppbyggnad.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring skyddar BRF:en mot skadeståndsanspråk från tredje part för person- och sakskador som uppstår på fastigheten.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen kan hjälpa till att täcka kostnaderna för juridisk rådgivning och eventuell rättegång i tvister som rör fastigheten och bostadsrättsföreningens verksamhet.

Styrelseförsäkring

En styrelseförsäkring skyddar styrelsemedlemmarna mot ekonomiska förluster som uppstår till följd av skador orsakade av deras beslut eller handlingar.

Hyresförlustförsäkring

Denna skyddar mot hyresförluster som uppstår om någon av föreningens lägenheter eller lokaler tvingas stänga till följd av en olycka eller skada.

Vad täcker försäkringen vid explosion i föreningens fastighet?

Om en explosion inträffar i eller vid fastigheten som tillhör en bostadsrättsförening, kan BRF-försäkringen täcka skadorna som explosionen orsakar. Explosion finns vanligtvis beskriven i någon paragraf som en av de skadeorsaker som försäkringen täcker. Skyddet bör täcka reparationskostnader och ersättning av skadad byggnad eller andra delar av fastigheten.

Försäkringsvillkoren kan variera beroende på försäkringsbolag och eventuella tilläggsförsäkringar i avtalet. Det är också viktigt att BRF:en har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda fastigheten och dess invånare vid en explosion.

Hur gäller en BRF-försäkring vid skjutningar?

Skjutningar är primärt personliga tragedier. Bortsett från de mänskliga personskador som kan bli konsekvensen, kan BRF:er ställas inför materiella skador efter en skjutning inom föreningens fastighet. BRF-försäkringen bör täcka skador i samband med sådana händelser. Egendomsförsäkringsdelen skyddar vanligtvis mot skador som orsakats av olyckor eller yttre påverkan såsom inbrott och skadegörelse. Händelser som skjutningar liknar fall med explosioner som medvetet orsakats av någon person.

Trender i samhället där någon typ av skada ökar i omfattning kan ge höjning i försäkringspremien, eventuella undantag eller begränsningar så att försäkringsbolaget täcker sina skadekostnader.

Det här påminner om vikten att bostadsrättsföreningen återkommande, noggrant läser igenom och förstår försäkringens specifika villkor.