Upprätta årsbokslut för BRF

De första av årets månader är ofta hektiska för att upprätta bostadsrättsföreningens årsbokslut. BRF:er som anlitar en extern partner inom ekonomisk förvaltning ger styrelsen en bekvämare resa med hjälp och professionell guidning genom bokslutsprocessen. Här är en översikt över huvuduppgifterna och de viktigaste sakerna att beakta vid upprättande av BRF:ens årsbokslut.

Vilka är årsbokslutets viktigaste punkter?

Årsbokslutet för en bostadsrättsförening (BRF) är en viktig sammanställning av föreningens ekonomiska situation under det gångna året. Det finns flera viktiga avsnitt i årsbokslutet för en BRF som kan påverka medlemmarnas beslut och framtida planering. Här är de viktigaste områdena att arbeta igenom.

Resultaträkning

Resultatet visar föreningens intäkter och utgifter under året och är en central del av årsbokslutet. Det ger medlemmarna en överblick över föreningens ekonomiska situation och kan visa om föreningen har gjort vinst eller förlust. I rapporten ser man bland annat vilka de stora kostnadsposter är under året.

Balansräkning

Balansräkningen visar bostadsrättsföreningens tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut. Det ger en överblick över föreningens finansiella styrka och stabilitet. Genom tjänster som exempelvis AllaBRF.se kan man jämföra sin egen BRF:s balansräkning med andra föreningar för att få en känsla av hur stark föreningens ekonomi. Det går även att läsa ut om föreningen är känslig för risker som skulle kunna drabba föreningen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ger en beskrivning av föreningens verksamhet under året och ger en förklaring till siffrorna i resultaträkningen och balansräkningen. Medlemmarna kan läsa om projekt i fastigheten, arbetet för boendesituationen och får en överblick över föreningens planer för framtiden.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen utfärdas av revisorerna och ger en bedömning av föreningens ekonomiska situation och bokföring. Texten och revisorns underskrift är en kvalitetsstämpel och intygande på hur väl föreningen har hanterat sin ekonomi under året.

Budgetförslag

Årsbokslutet innehåller vanligtvis också en budget för det kommande året. Detta ger medlemmarna en uppfattning om föreningens planer för framtida utgifter och kan hjälpa medlemmarna att fatta beslut om framtida avgiftsnivåer.

Årsbokslutet för en BRF är en offentlig handling som ger personer en överblick över föreningens ekonomiska situation, både under det gångna året och inför framtiden. Medlemmar, befintliga såväl som nytillkommande, kan ta välgrundade beslut om föreningens avgifter, investeringar och planer för framtida verksamhet.

Styrelsen upprättar BRF:ens årsbokslut


Det är BRF:ens styrelse som är ansvarig för att upprätta årsbokslutet. Styrelsen har en skyldighet att se till att föreningens ekonomi är väl hanterad och att det finns en korrekt redovisning av föreningens intäkter och utgifter. För att säkerställa att årsbokslutet är korrekt och fullständigt, kan styrelsen anlita en revisor eller ekonomisk förvaltare för att granska bokslutet och lämna en revisionsberättelse. Revisorn eller den ekonomiska förvaltaren lämnar en revisionsberättelse eller annan form av granskningsrapport efter sin granskning. Denna bilaga ger en garanti om att årsbokslutet är korrekt och att föreningens ekonomi är väl hanterad.

En bra förvaltningsberättelse är värdefull för medlemmarna

Förvaltningsberättelsen är en viktig del av BRF:ens årsbokslut och ger en beskrivning av föreningens verksamhet under det gångna året. Den blickar även in i föreningens framtidsplaner. Vi får information om föreningens ekonomiska situation, medlemsutveckling, underhåll och reparationer, samt planerade projekt och investeringar. Här är en översikt över några vanliga punkter i förvaltningsberättelsen.

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsberättelsen börjar vanligtvis med en beskrivning av föreningens verksamhet under året. Information om projekt som genomförts, eventuella förbättringar eller renoveringar som gjorts i fastigheten eller gemensamma utrymmen, samt information om eventuella utmaningar eller problem i föreningen beskrivs.

Ekonomisk översikt

Förvaltningsberättelsen ger också en översikt av föreningens ekonomiska situation under året. Detta kan inkludera information om intäkter och utgifter, samt eventuella investeringar som föreningen har gjort under året. Resonemang kring medlemsavgifternas nivåer finns ofta med.

Medlemsutveckling

Förvaltningsberättelsen kan också ge en överblick över antalet medlemmar och eventuella förändringar i medlemsantalet under året. Detta kan vara viktigt för att medlemmarna ska få en uppfattning om föreningens tillväxt och utveckling.

Underhåll och reparationer

Förvaltningsberättelsen kan också ge en översikt över eventuella underhålls- och reparationsarbeten som har gjorts under året. Medlemmarna ska få en uppfattning om föreningens underhållsplan och för att säkerställa att fastigheten eller gemensamma utrymmen är i god skick. Den här beskrivningen är ett viktigt underlag för att bedöma eventuella risker som kan finnas i att fastighetens system går sönder eller infrastruktur som behöver åtgärdas i framtiden.

Framtida planer

Slutligen kan förvaltningsberättelsen också innehålla information om föreningens planer för framtiden. Detta kan inkludera eventuella planerade projekt, renoveringar eller investeringar som föreningen planerar att genomföra under det kommande året.

Kostnadsposterna i årsbokslutet 

De vanligaste stora kostnadsposterna i årsbokslutet för en BRF kan variera beroende på föreningens storlek, ålder och fastighetens skick. Här är de mest förekommande kostnadsposterna.

 • Fastighetsunderhåll
  Underhåll och reparationer av fastigheten och dess gemensamma utrymmen kan vara en av de största kostnadsposterna i årsbokslutet. Kostnader för takrenovering, fasadarbeten, hissrenovering, ventilation, VVS, elinstallationer listas.
 • Energi- och driftkostnader
  Kostnader för energi och drift av fastigheten är stora kostnadsposter i årsbokslutet. Här inkluderas kostnader för uppvärmning, vatten och sophantering, samt kostnader för fastighetsskötsel och städning. Kostnaderna inom detta område triggar ibland BRF:er att ta in anbud från externa företag att sköta teknisk förvaltning av BRF.
 • Försäkringar
  Kostnader för olika försäkringar kan också vara en stor kostnadspost i årsbokslutet. Detta kan inkludera fastighetsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, rättsskyddsförsäkringar med mera. Som försäkringsmarknaden i Sverige fungerar brukar det vara lönsamt att då och då göra en ny upphandling av försäkring för bostadsrättsföreningen.
 • Räntor och amorteringar
  BRF-lån där räntor och amorteringar ofta utgör en stor kostnadspost i årsbokslutet specificeras. Lånen kan vara av olika art såsom lån för finansiering av fastighetens byggande, lån för underhålls- och renoveringsprojekt eller andra kortsiktiga lån. .
 • Administration och förvaltning
  Kostnader för administration och förvaltning av BRF:en kan också vara en stor kostnadspost i årsbokslutet. Detta kan inkludera kostnader för styrelsearvoden, revisor, advokat, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltning och liknande tjänster.

Sammanfattningsvis kan kostnadsposterna i årsbokslutet för en BRF variera beroende på föreningens storlek, ålder och fastighetens skick. Men vanliga kostnadsposter inkluderar fastighetsunderhåll, energi- och driftkostnader, försäkringar, räntor och amorteringar, samt administration och förvaltning.