Dags för årsstämma i bostadsrättsföreningen

I dessa tider brukar det vara dags för bostadsrättsföreningens årsstämma. Årsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen och medlemmarna har rösträtt på mötet. På stämman kan medlemmarna bland annat välja styrelse, besluta om föreningens stadgar, godkänna årsredovisning, budget samt ta ställning till motioner eller förslag från medlemmarna.
Föreningsstämman ska enligt lagen hållas en gång per år och föreningen måste kalla medlemmarna till stämman i god tid.

Förberedelse inför årsstämman

Viktiga beslut fattas om föreningens verksamhet, ekonomi och styrelse. Det är bra att förbereda sig inför bostadsrättsföreningens årsstämma för att göra informerade beslut och för att kunna påverka föreningens framtid.

Läs igenom årsredovisningen

Årsredovisningen är en viktig källa till information om föreningens ekonomi och verksamhet under det senaste året. Genom att läsa igenom årsredovisningen kan du få en uppfattning om föreningens ekonomiska ställning, avgifter, eventuella renoveringar och underhållsbehov.

Granska budgeten

Baserat på årsredovisningen kan du granska föreningens budget för det kommande året. Där hittar du eventuellt planerade höjningar av månadsavgifterna och vad pengarna ska användas till.

Ta del av styrelsens förslag och medlemmars motioner

Styrelsen har givit förslag till beslut vilka ska behandlas på mötet. Medlemmars inlämnade motioner och styrelsens propositioner presenteras i kallelsens material tillsammans med styrelsens förslag till beslut. Genom att läsa igenom underlagen har du tid att fundera på hur du vill rösta i frågorna.

Gå igenom stadgarna

Stadgarna är BRF:ens grundläggande regler och kan påverka beslut som fattas på årsstämman. Se till att du har läst igenom stadgarna så att du har en uppfattning om vilka regler som gäller.

Delta i informationsmöten

I viktiga frågor kan styrelsen anordna informationsmöten innan årsstämman för att informera och diskutera med medlemmarna. Delta i dessa möten om du har möjlighet, så att du kan ställa frågor och få mer information.
Genom att förbereda dig inför årsstämma ökar din förståelse för föreningens verksamhet och ekonomi.

Vilka omröstningar sker vid BRF:s årsstämma?

Vid en BRF (bostadsrättsförening) årsstämma fattas olika beslut genom omröstning bland de närvarande medlemmarna. Här är exempel på några av omröstningarna som sker på BRF:ens årsstämma:

Val av styrelseledamöter och revisorer

På årsstämman väljs styrelseledamöterna för det kommande året. Vanligtvis väljs styrelseordförande och övriga ledamöter separat. Medlemmarna väljer även revisorer som ska granska föreningens räkenskaper. Ersättning till styrelse och revisorer beslutas.

Godkännande av årsredovisning

Årsstämman ska godkänna årsredovisningen och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Medlemmarna röstar om att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års verksamhet.

Behandling av motioner

De inlämnade motionerna diskuteras. Omröstning sker om huruvida motionen ska bifallas eller inte.

I föreningens stadgar anges regler och förutsättningar för frågehantering och omröstning i olika frågor. Det är därför bra att läsa igenom årsredovisningen och stadgarna innan årsstämman för att vara förberedd på de frågor som kommer upp. Föreningsstämman är en viktig del av en förenings demokratiska process och ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningens verksamhet och framtid.

På stämman ska det protokollföras vilka beslut som fattas, vilka medlemmar som närvarat och vilka personer som valts in i styrelsen.