Nu är det dags att radonmäta fastigheten

Alla bostadsrättsföreningar bör ha upprättat en radonmätning under oktober-april, annars riskerar föreningen att bötfällas. När allt fler spenderar mer tid hemma, på grund av den pågående pandemin, är det viktigare än någonsin att säkerställa att boendemiljön inte är hälsoskadlig.

VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar hur Covid-19 har ändrat förutsättningarna i branschen.

Båda covid-19 och radon angriper våra lungor
Covid-19 har verkligen satt folkhälsan i centrum. Det ökade intresset för radonmätningar har tillkommit mycket på grund av den pågående pandemin. Fler vill veta vilka radonhalter som de utsätts för att minska risken för lungcancer, som förhöjda doser av radon kan medföra. Däremot finns det inget bevisat samband mellan Covid-19 och förhöjda radonhalter, förutom att bägge fallen angriper lungorna.

Radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas, enligt Strål­säker­hets­myndig­heten, som är den nya strålskyddslagen för radon i bostäder och lokaler.

Fler radonmätningar behövs i hemmet
Hemmakontor har blivit alltmer vanligt och för många har blivit den permanenta arbetsplatsen. Av den anledningen kan det vara viktigt att just kontrollera inomhusluften i hemmet.

Läs hela Radonovas pressmeddelande här.

Utebliven radonmätning ger bostadsrättsföreningen vite
Miljökontoren runtom i Sveriges kommuner ställer krav på att bostadsrättsföreningar genom ackrediterade radonmätningar ska redovisa radonhalten i sina bostäder. Skulle det mot förmodan inte ske, så kan kommunen ge vite på hundratusentals kronor.

Den 1 oktober drog säsongen för radonmätning igång i Sverige. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten räcker det med två månaders mätning under eldningssäsong, som är från oktober till april. Under den här tiden riskerar man att ha högre radonhalter i fastigheten.

En radonmätning bör göras av föreningen minst var tionde år, men gärna oftare än så. Var det längesedan din bostadsrättsförening gjorde en radonmätning i fastigheten, då är det bra tid att göra det nu.

Det nya strålskyddsdirektivet ställer krav på att radonhalten inte får överstiga det nationella gränsvärdet som ligger mellan 100 Bq/m³ och 300 Bq/m³. Överskrids referensvärdet ökar det risken för lungcancer.

Säkerställ att radonmätningen utförs korrekt i din förening
Anbudskollen hjälper bostadsrättsföreningar att hitta kvalitetskontrollerade tjänstebolag och säkerställer att radonmätning utförs korrekt genom ackrediterade radonmätningar, dvs specifika radondosor som uppfyller de satta kraven enligt ISO 17025.

Kontakta Anbudskollen.se, för gratis upphandlingshjälp till din bostadsrättsförening.