Regeringen stärker skyddet för bostadsrättsföreningar

I somras la regeringen fram förslaget om ett förstärkt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som bland annat bostadsrättsföreningar. Förslaget ska nu göra det lättare för en minoritet av medlemmar i en bostadsrättsförening att få särskild insyn i verksamheten.

Bakgrunden till regeringens förslag är att det under senare år har förekommit en del oseriösa styrelsemedlemmar som har misskött föreningens ekonomi och agerat utefter egen vinning. Med ett starkare minoritetsskydd blir det möjligt att få till stånd en så kallad särskild granskning i en sådan förening, utan att frågan först måste behandlas på stämman.

– Förslagen gör det lättare för bland annat medlemmar i bostadsrättsföreningar att reda ut eventuella missförhållanden. Om medlemmarna misstänker att styrelsen missköter sitt uppdrag kan de genom denna förändring få det klarlagt genom en extern part, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regerings lagändringar som föreslås träda i kraft 2021 innebär:

  • att det införs ett lämplighets- och oberoendekrav för särskilda granskare,
  • att särskilda granskare ska ha möjlighet att granska verksamhet i dotterföretag,
  • att aktieägare i privata aktiebolag respektive medlemmar i ekonomiska föreningar som ansöker om särskild granskning hos Bolagsverket ska kunna bli ersättningsskyldiga för arvodet, om ansökan görs trots att det är uppenbart att granskningen inte behövs, och
  • att parterna i ett skiljeförfarande om inlösen av minoritetsaktier ges större möjlighet att komma överens om hur skiljeförfarandet ska utformas.

Se mer information om förslaget på regeringen.se.