Föreningars ventilationsslarv skapar problem för boende

Ett välfungerande ventilationssystem har stor betydelse för inomhusmiljön och för människors hälsa. Speciellt viktigt är det under sommarmånaderna när värmen tränger på som mest. Föreningens styrelse är ansvarig för att ventilationen fungerar och att obligatoriska ventilationskontroller utförs. Men många bostadsrättsföreningar slarvar med både ventilationskontroller och åtgärder.

Lagen kräver att fastighetsägare regelbundet genomför en så kallad OVK, obligatorisk ventilationskontroll,  i fastighetens bostäder och lokaler. Styrelsen i en bostadsrättsförening behöver alltså genomföra kontroller kontinuerligt och se till att dessa utförs av en certifierad kontrollant. Syftet med en OVK är att kontrollera att inomhusklimatet är behagligt för alla boende och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Om OVK-besiktningen visar på fel eller brister behöver dessa åtgärdas omgående av föreningen.

Problemet är att många bostadsrättsföreningar inte utför sina kontroller och felavhjälpande åtgärder inom de tidsintervaller som lagen kräver. Det är heller inte ovanligt att föreningens styrelse saknar kännedom om vilka regler som gäller. Vissa föreningar köper hjälp av en teknisk förvaltare som bl.a. ska se till att ventilationskontrollerna utförs, men även en del föreningar med tekniska förvaltare missar myndighetskraven.

Förutom att ett bristfälligt ventilationssystem orsakar problem för de boende så kan det även kosta föreningen ekonomiskt genom straffavgifter. Genomför inte styrelsen ventilationskontroller i tid samt åtgärdar bristerna skyndsamt riskerar nämligen föreningen att föreläggas med vite.

Bostadsrättsföreningar ska utföra OVK var tredje eller var sjätte år beroende på ventilationssystem. Det är upp till fastighetsägaren att hålla koll på hur ofta besiktningen ska ske.

Här är en lista på vilka olika ventilationstyperna som finns och vilket tidsintervall respektive ventilationssystem ska kontrolleras inom:

Olika ventilationstyper

  • S = självdragsventilation.
  • F = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
  • FT = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
  • FX = F med värmeåtervinning
  • FTX = FT med värmeåtervinning

Hur ofta ska OVK göras?

  • S = 6 år
  • F = 6 år
  • FT = 3 år
  • FX = 6 år
  • FTX = 3 år

För offerter från ventilationsproffs i ert område, besök Anbudskollen under kategorin OVK & Ventilation.

Övriga frågor angående ventilation i bostadsrättsföreningar?  Välkommen att maila till info@anbudskollen.se