Viktigt att tänka på inför föreningsstämman

Våren är här och med den kommer även tiden då bostadsrättsföreningar håller sina ordinarie föreningsstämmor. Stämman är en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. Det är således av stor vikt att förfarandet både innan och under stämman är korrekt. För att säkerställa att stämman avlöper på ett önskvärt sätt är det viktigt att lägga fokus på fyra företeelser. Dessa är kallelse, stämmoordförande, beslutsförfaranden samt majoritetskrav.

Inför varje stämma ska en kallelse utfärdas till medlemmarna och föreningens stadgar anger hur långt innan stämman som kallelsen ska ske. Numer är dock kallelsetiden till ordinarie föreningsstämma enligt en ny lag sex till fyra veckor, om inte stadgarna medger sex till två veckor. 

Vad avser förfarandet vid kallelse ska även detta regleras i stadgarna, men sker vanligen genom utdelning eller postbefordran. Numera är det även möjligt att kalla genom elektronisk kommunikation om stadgarna tillåter det, men då bör det vara specificerat vilken typ av elektronisk kommunikation som avses och medlemmen bör ha gett sitt medgivande till förfarandet. När det kommer till kallelsens innehåll ska det tydligt framgå vilka ärenden som stämman ska avhandla,samt tid och plats.

En stämmoordförande ska utses under stämmans början. Denne kan vara en extern person eller en medlem i föreningen. Stämmoordföranden ansvarar för att stämman genomförs på ett korrekt sätt, varför det är viktigt att personen i fråga har den kompetens och kunnighet som erfordras för uppdraget. Stämmoordförandens främsta åligganden är att se till att alla närvarande medlemmar har lika stort inflytande oavsett ståndpunkt att mötesdemokratin respekteras och att legitima beslut fattas. Vidare är det viktigt att stämmoordföranden förhindrar störande inslag under stämman samt ser till så att stadgarna följs.

Stämmoordföranden bör komma med upplysningar och klarlägganden när så krävs, men hålla sig från att ta ställning och enbart yttra sig i sak när behov finns samt efter stämmans godkännande. Vidare bör stämmoordföranden förvissa sig om att samtliga närvarande medlemmar finns upptagna i röstlängden. Under stämmans gång ansvarar stämmoordföranden för att fördela ordet, presentera den punkt på dagordningen som ska avhandlas och klubba igenom beslut.

Stämman följer särskilda beslutsförfaranden för att säkra att legitima beslut fattas. När ett beslut ska fattas ska frågan först föredras av stämmoordföranden eller annan som är lämplig för uppdraget. Därefter ska medlemmarna få möjlighet att diskutera punkten. När diskussionen är avslutad ska stämmoordföranden föra punkten till beslut. Förslagen klargörs och sedan sker en omröstning.

Det finns flera röstningsförfaranden – eller beslutsformer – som kan bli aktuella under en stämma. Den vanligaste beslutsformen är acklamation, vilket innebär omröstning med ja-rop. Om det inte tydligt framgår vad resultatet blev under en omröstning med acklamation kan det istället bli aktuellt med votering. Votering ska ske om det påkallas av stämmoordförande eller annan medlem innan beslutet klubbats igenom och sker vanligtvis genom handuppräckning. Sluten votering innebär att beslutet fattas genom att medlemmarna skriver sitt val på röstsedlar.

Det krävs olika typer av majoriteter beroende på vilken fråga som avhandlas. I princip alla beslut i sakfrågor och formella frågor fattas med enkel majoritet. Detta innebär att ett förslag måste stödjas av mer än hälften av de avgivna rösterna. Kvalificerad majoritet innebär att förslaget måste stödjas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade och föreligger vid beslut av stor principiell eller praktisk betydelse, till exempel stadgeändringar. Relativ majoritet innebär att det förslag som får flest röster väljs och tillämpas normalt endast i samband med personval.

Slutligen bör vad som beslutats på stämman tydligt framgå i stämmoprotokollet. Besluten ska vara tydligt formulerade, det ska antecknas hur omröstningarna har utfallit och samtliga relevanta dokument – till exempel röstlängden – ska biläggas protokollet.

Juridiska frågor inför stämman? Allabrf erbjuder tillsammans med Jurideko Fastighetspartner under en begränsad period kostnadsfri rådgivning per telefon avseende juridiska dilemman. Maila gärna era frågor till fredrik@allabrf.se så ringer en jurist upp.

Möjlighet finns även att anlita professionell extern stämmoordförande i Stockholmsområdet eller Skåne till en förmånlig kostnad.

image001.gif