Vad händer om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet?

Fråga:
Det finns ett missnöje med styrelsens beslut under året och risk för att vi inte beviljas ansvarsfrihet på stämman. Vad händer om vi inte beviljas ansvarsfrihet? Vår revisor hade inga invändningar mot årsredovisningen.

Svar:
Tack för frågan!

Att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet är en allvarlig påföljd, och är princip bara avsedd för de fall då stämman menar att styrelsen har orsakat föreningen skada och avsikten är att stämma styrelsen i domstol.

Som nämns i frågan har revisorn ofta tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och då bör det finnas något skäl som gör att stämman väljer att inte följa den rekommendationen. Det kan vara lämpligt att som yrkar på att stämman skall neka styrelsen ansvarsfrihet förklarar skälet, och även varför stämman ska gå emot revisorns rekommendation.

Vanligen fattas beslut om ansvarsfrihet gemensamt för hela styrelsen tillsammans. Men ansvarsfriheten är personlig och det går att fatta beslut om detta för en person i taget.

Det bör slutligen tilläggas att nekande av ansvarsfrihet inte är något stämman skall använda för att den är allmänt missnöjd och tycker illa om ledamöterna i styrelsen. Syftet är som sagt normalt att gå vidare med ett krav på skadestånd.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

//Advokat Christian Senyk