Måste det finnas en sekreterare eller kassör?

Fråga:
Måste vi ha en kassör och en sekreterare? På vår styrelses första möte, där vi konstituerade oss, utsåg vi bara en ordförande. Resterande ledamöter i styrelsen blev bara ”vanliga” ledamöter och tilldelades inga specifika roller.

Svar:
Tack för frågan!

Nej, det finns inget krav i lagen på att styrelsen i en bostadsrättsförening måste ha kassör och sekreterare. Lagen ställer bara krav på att det ska utses en ordförande, så det räcker som ni har gjort. Det finns dock ett ansvar för styrelsen att organisera styrelsearbetet.

Lagen säger att styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter och att styrelsen fortlöpande ska bedöma föreningens ekonomiska situation. Styrelsen ska vidare se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Det framgår också att om vissa uppgifter delegeras till andra är styrelseledamöter, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

Ofta lägger en styrelse ut ekonomisk förvaltning på ett bolag att sköta. Det kan då vara praktiskt att utse exempelvis en kassör att ha ansvar för att kontrollera att den biten sköts på rätt sätt och att kassören rapporterar till styrelsen. Det är också vanligt att fakturor attesteras av två personer, och det kan då vara lämpligt att dessa utses vid det konstituerande mötet, så att det finns en rutin för detta från början.

Så även om det inte finns krav på annat än att utse en ordförande finns det skäl att skapa rutiner och en organisation för styrelsearbetet, vilket kan göras genom att ge ledamöterna olika roller och uppgifter.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

// Advokat Christian Senyk