Kan ett stämmobeslut ändras?

Fråga:
Ett antal medlemmar är missnöjda med ett beslut som fattades på stämman. Kan det beslutet hävas i efterhand eller ett nytt beslut fattas genom att medlemmarna kräver en extrastämma? Vad krävs?

Svar:
Tack för frågan!

Med vissa undantag går det att fatta nya beslut på stämman om samma sak. Om stämman exempelvis har röstat emot en motion om att bygga cykelställ på gården är det inget som hindrar att stämman senare, om samma motion dyker upp igen, rösta för att bygga cykelstället. Och på motsvarande sätt kan stämman, om stämman tidigare beslutat att bygga cykelstället, fatta ett nytt beslut om att inte bygga cykelstället. Detta förutsätter givetvis att cykelstället ännu inte har byggts, för då blir det ju ett annat beslut, kanske om att riva cykelstället.

Vanligtvis krävs att minst en tiondel av de röstberättigade går ihop för att få till en extra stämma, men det kan stå annat i stadgarna.

Det finns dock som sagt vissa undantag. Exempelvis går det inte att ändra ett beslut om att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet. Ett beslut om att bevilja ansvarsfrihet står så att säga fast. Däremot, om en styrelse har nekats ansvarsfrihet går det att på en senare stämma fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Naturligtvis kan det, beroende på beslut, bland stöta på praktiska problem att ändra ett tidigare beslut, exempelvis om det som beslutet gäller redan är utfört.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

// Advokat Christian Senyk