Vilka beslut måste gå via stämman?

Fråga:
Vi har förstått att vi som förtroendevald styrelse har mandat att fatta många beslut på egen hand. Men för vilka beslut krävs det att medlemmarna röstar om frågan på en stämma? Kan du ge några konkreta exempel?

Svar: Tack för frågan!

Det finns många beslut som bara stämman kan besluta om, såsom frågor på årsstämman med val av styrelse och revisor, fråga om arvode och ansvarsfrihet och så vidare. Vidare är ändring av stadgarna en fråga som bara stämman kan besluta om. Mer speciella stämmobeslut är sådana som ändring av insats, kapitaltillskott, likvidation och fusion. I stadgarna kan det också finnas bestämmelser om vad som ska beslutas på stämma.

Det finns en särskild bestämmelse som säger att beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark ska fattas på en föreningsstämma. Var gränsen går för väsentliga förändringar är svårt att säga, men som huvudregel är ombyggnader stämmobeslut. Beslut om löpande underhåll och reparation är normalt styrelsebeslut, men gäller det mer omfattande åtgärder och framförallt om det medför en större investering så kan det bli aktuellt att ta beslutet på stämma. Allmänt sett är standardförbättringar stämmobeslut. Exempel på det är installation av hiss där sådan saknats. Om ett takbyte, som kan ses som underhåll, leder till ökade boendekostnader så kan det också vara stämmobeslut.

Vidare finns det vissa regler om ändringar som påverkar bostadsrättslägenheterna. Beslut om förändringar eller om hela lägenheten måste tas i anspråk är beslut som måste fattas på stämma. Vad som är ”förändringar” har tolkats så att även förändringar utanför lägenheten kan omfattas. Exempel på detta är om föreningen bygger balkonger som skuggar underliggande lägenhet. Det kan här även finnas ytterligare regler att ta hänsyn till, t.ex. krav hyresnämndens godkännande. Andra exempel på detta är om föreningen tar bort tvättstugan.

Möjligen skulle man kunna säga att styrelse bör undvika att fatta beslut som överraskar medlemmarna, även om den formellt sett har lagen på sin sida. Det är ju trots allt grannarna det gäller och det är nog så viktigt att ha en god trivsel i föreningen.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

//Advokat Christian Senyk