Dags att energideklarera fastigheten

Det har redan gått tio år sedan lagen om energideklarationer sjösattes, vilket innebär att det är hög tid för många bostadsrättsföreningar att deklarera om sina fastigheter. Enligt lag är det bostadsrättsföreningens ansvar att anlita en oberoende auktoriserad energiexpert för att upprätta en ny energideklaration. En utebliven giltig deklaration betraktas som lagbrott och kan resultera i att Boverket, som är tillsynsmyndighet, förelägger och utkräver ett vite. Långa väntetider kan bli resultatet när landets BRF:er förväntas energideklarera samtidigt. Därför är det viktigt att föreningen är ute i god tid.

Energideklarationen är giltig i tio år efter att den har upprättats. Den visar hur mycket energi en fastighet använder i syfte för att främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i fastigheten. Lagen om energideklaration infördes år 2007 i samband med EU:s miljömål att minska fastigheters energiförbrukning. Det är fastighetsägarens ansvar att en giltig energideklaration finns. Boverket är sedan juli 2012 tillsynsmyndighet över energideklarationerna och ansvarar för att energideklarationer upprättas, visas och överlämnas på sätt som lagen föreskriver. Vid avsaknad av giltig energideklaration kan Boverket ålägga fastighetsägare att betala vitesförelägganden genom att ta ärendet vidare till domstol.

Energideklarationen redovisar byggnadens energianvändning, även kallat energiprestanda. Energiprestanda fastställs i kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m2, och visar hur mycket energi fastigheten kräver för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och el. Utöver detta innehåller deklarationen information om eventuell radonmätning och den uppvärmda arean i byggnaden. I vissa fall omfattar den åtgärdsförslag för att minska fastighetens energianvändning.

1 januari 2014 tillades ett system av energiklassning i energideklarationen. I alla deklarationer utförda efter detta datum visar energideklarationens sammanfattning byggnadens energiklass i skalan A-G, där A är den högsta klassen. Det nya systemet utgår från det krav på energianvändning som gäller för nybyggnationer, vilket motsvarar energiklass C. Det är därför inte ovanligt att äldre byggnader faller under energiklasserna D-G. Trots att systemet som användes innan 2014 innehöll sju energinivåer så är dessa system inte direkt jämförbara med varandra. Detta innebär att en fastighet som tilldelades energinivå 2 vid den senaste energideklarationen inte nödvändigtvis får energiklass B vid nästa deklaration.

ERBJUDANDE till läsare av Bofokus:
– Kvalitetssäkrad energideklaration upprättad av Allabrf tillsammans med Anbudskollen
– Inkluderar kostnadsfri energirådgivning och en av marknadens mest ambitiösa guider till energieffektivisering
– Konkurrenskraftiga och fasta priser

För offert eller mer info maila till info@anbudskollen.se, ring 08 – 684 422 22 eller besök https://www.anbudskollen.se/energideklaration