Oklart ansvar, bör det regleras i stadgarna?

Fråga:
I vår förening har vi spolknapparna som är monterade på en vattenkassett bakom toalettstolen. I stadgarna framgår inget uttryckligt om vem som ansvarar för byte av dessa spolknappar, men i föreningens ordningsregler står det att det är medlemmens ansvar. Bytet är ganska kostsamt, över tusen kr.

Bör vi ändra stadgarna så att det framgår vem som har ansvaret för spolknapparna eller räcker det med vad som står i ordningsreglerna om det blir tvist?

Svar:
Det finns egentligen inget krav i lagen på att stadgarna måste ange vad som är föreningens ansvar och vad som är medlemmens, men numera är det väldigt vanligt att stadgarna har relativt utförliga beskrivningar av vem som ansvarar för vad. Över tid har dessa beskrivningar i de stora organisationernas mönsterstadgar blivit mer och mer noggranna. En tydlig fördelning är ofta till hjälp om det uppstår skador, och tvister kan då lättare undvikas. Lagstiftarens tanke är också att ansvaret ska preciseras i stadgarna.

Det är alltid bra att ha utförliga beskrivningar om vem som ansvarar för vad, och i detta fall låter det som lämpligt att reglera frågan om spolknapparna i stadgarna. Notera dock att stadgarna inte får lägga större ansvar på en bostadsrättshavare än vad lagen säger, d.v.s. ansvaret för bostadsrättshavaren får inte utvidgas jämfört med lagen. Däremot får föreningen ta över ansvar som enligt lagen ligger på bostadsrättshavaren

Andra frågan gäller vilken betydelse det har om ansvaret för spolknapparna bara regleras i ordningsreglerna, men inte i stadgarna, och vad det då har för juridisk betydelse.

Först skall noteras att i bostadsrättslagen förekommer ordningsregler endast i 7 kap. 9 §, som i korthet handlar om att bostadsrättshavaren skall iaktta sundhet, ordning och gott skick, och inte utsätta andra för störningar. I den paragrafen framgår att bostadsrättshavaren skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Ordningsregler i lagens mening tar alltså inte sikte på underhållsansvaret.

Principen är alltså att ordningsreglerna inte reglerar vad som gäller för underhållsansvaret. Om det i ordningsreglerna ändå står angivet vad som ska gälla om underhållsansvaret, går det naturligtvis inte att utesluta att i det enskilda fallet dessa kan ha betydelse för tolkningen av vem som har underhållsansvaret. Men så länge dessa inte tillhör stadgarna så har de inte samma tyngd i en tvist vad gäller tolkningen, eller kanske ingen betydelse alls. Detta resonemang kan även gälla för gränsdragningslistor och andra tolkningsdokument som kan finnas i föreningen, men som inte är del av stadgarna.

Rekommendationen blir alltså att skriva in vem som ska ansvara för spolknapparna i stadgarna.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.