Leverantör som inte levererar

Fråga:
Vår förening har ett avtal med ett företag om teknisk förvaltning. När vi nu tittar tillbaka ser vi att företaget har fakturerat och tagit betalt för åtgärder som de inte har utfört. Bland annat har de inte utfört besiktningar av brandluckor, trots att de har tagit betalt för detta. Kan vi kräva tillbaka pengar eller få skadestånd?

Svar:
Om föreningen är missnöjd med ett utfört arbete, nästan vad det än rör sig om, så är det alltid viktigt att så fort som möjligt reklamera, dvs påpeka felet för leverantören. Leverantören kan då få möjlighet att göra om och göra rätt, och då kanske saken löser sig.

Givetvis måste man också läsa i avtalet vad parterna har kommit överens om, så att leverantören verkligen ska utföra det som föreningen menar inte har gjorts.

En reklamation bör vara skriftlig, antingen i ett brev eller ett e-postmeddelande. Ibland är det även nödvändigt att skicka den i ett rekommenderat brev. Att dokumentera en reklamation och vad som framförs är viktigt. Om det skulle bli tvist, kommer det vara nödvändigt att kunna bevisa vad som sagts, och det är mycket lättare om det finns i skrift än bara som muntliga berättelser.

I bästa fall går det att lösa frågan i samförstånd mellan parterna. Kanske kan parterna kommer överens om att föreningen får göra avdrag på kommande fakturor. En sådan överenskommelse bör dock skrivas ned, med båda parters underskrifter. Det är noga med hur man formulerar sig i ett sådant avtal, så att det verkligen speglar det som parterna bestämt.

Om förtroendet för förvaltaren är förbrukat kanske en bra överenskommelse är att avsluta samarbetet, det kan i vissa fall vara bästa lösningen för båda parter.

Har förvaltaren orsakat onödiga kostnader för föreningen, kanske genom att föreningen har fått betala vite för att brandluckorna inte är kontrollerade, så kan förvaltaren vara skyldig att ersätta de kostnader som uppstått.

I grava fall kan de fel förvaltaren gjort leda att föreningen kan ha rätt att häva avtalet. Men innan föreningen gör det bör man överväga detta noga, för om föreningen gör en felaktig hävning kan föreningen bli skadeståndsskyldig mot förvaltaren.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

// Advokat Christian Senyk