Besiktning vid medlems ombyggnation

Fråga:
En bostadsrättshavare i vår förening har byggt om i sin lägenhet och nu har frågan i styrelsen kommit upp om vi ska besiktiga lägenheten. Är det något vi bör göra eller måste göra?

Svar:
Principiellt finns det ingen skyldighet för styrelsen att göra en besiktning av lägenheten efter en ombyggnad. Bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens inre underhåll, som det förenklat brukar uttryckas, och det behöver styrelsen inte kontrollera om det inte finns anledning. Ofta leder dock en ombyggnad till att medlemmen har rört delar av den del av fastigheten som föreningen har ansvaret för, exempelvis trossbotten, eller ändrat på ledningar som tillhör föreningen. Det kan då finnas anledning att kontrollera så att ombyggnaden är korrekt utfört.

Ofta är ombyggnader av bostadsrätter omfattande och kräver tillstånd från styrelsen. Det är därför lämpligt att i samband med att styrelsen lämnar tillstånd till ombyggnaden ställa krav på och komma överens om hur ombyggnaden ska gå till, vilka intyg som medlemmen ska lämna till styrelsen (ex. våtrumsintyg), vilka krav som ska ställas på hantverkarna (att elektriker ska var auktoriserade), vid vilka tider som störande arbete får utföras, var byggavfall ska läggas, och så vidare. Då kan styrelsen också bestämma om det ska ske en besiktning av lägenheten, och kanske också att det ska ske besiktning vid vissa tillfällen, tex. innan en vägg sätts igen, så att det går att inspektera rördragningar och liknade.

Observera att den besiktning vi här talar om inte är den besiktning av arbetena som bostadsrättshavaren bör låta utföra av sin entreprenörs arbete, utan styrelsens besiktning. Den besiktningen kan även kallas syn, tillsyn eller inspektion, och är alltså inte en entreprenadbesiktning, men kan gärna utföras av en besiktningsman.

Det ska dock tilläggas att om styrelsen vid sin besiktning upptäcker fel och brister kan det leda till att styrelsen måste agera så att medlemmen korrigerar detta. Exempel på detta kan vara om elen är dragen på fel sätt. Om felen inte korrigeras och det inträffar en skada, finns risk att föreningen eventuellt kan bli medansvariga, för att den känt till risken men inte agerat. Det kan vara bra att veta i detta sammanhang att föreningen har vissa möjligheter att åtgärda brister på medlemmens bekostnad.

Just vad gäller auktoriserad elektriker har det blivit enklare att kontrollera detta. På Elsäkerhetsverkets webbplats går det att söka på företag och se om det är auktoriserat, se
Elsäkerhetsverkets hemsida

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller advokat.

// Advokat Christian Senyk