Kalla till extra möte, vad gäller?

Fråga:
Jag sitter som ledamot i styrelsen i vår bostadsrättsförening. Det har nu inträffat en
del saker i föreningen och jag menar att vi måste ha ett extra styrelsemöte för att ta upp
händelserna. Jag har framfört detta till ordföranden men hen vill inte kalla till ett extra möte. Vad ska jag göra?

Svar:
Vad många kanske inte vet är att en ordförande är skyldig att kalla till styrelsemöte om
någon av ledamöterna begär det. Och om en ordförande inte gör det kan den dömas till
böter eller fängelse.

Lagen om ekonomiska föreningar, som bostadsrättslagen hänvisar till, säger att den
ordförande som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte sammankallar styrelsen efter begäran av en styrelseledamot, kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Uppsåtligen betyder att göra något med avsikt och med oaktsamhet menas vårdslöshet.

Det är alltid bäst att ha en god dialog i styrelsen. Hot om polisanmälan gynnar sällan
samarbetsklimat, men faktum kvarstår. Anser du att det behövs ett möte så kan du
informera din ordförande om skyldigheten att kalla, så kanske hen ändrar sig och kallar till ett styrelsemöte. Men detta bör du naturligtvis framföra på ett omdömesgillt sätt.

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte
användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller
advokat.

// Advokat Christian Senyk