Kallande till stämma, hur långt i förväg måste vi kalla?

Fråga:
Vi har tagit fram nya stadgar som följer de senast ändringarna i bostadsrättslagen och
lagen om ekonomiska föreningar. Nu ska vi kalla till en extra stämma för ett första beslut. I de nuvarande stadgarna står det att kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor i förväg. Räcker det att kalla senast två veckor i förväg då?

Svar:
Enligt de nya bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar, som även gäller för
bostadsrättsföreningar, så ändras bland annat tiderna för kallelse till stämma. Enligt en
övergångsbestämmelse gick det bra att fram till i våras kalla enligt de gamla kallelsereglerna, men nu gäller de nya reglerna.

Nu säger lagen att kallelse till en extra stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman, men om en extra stämma ska behandla bl.a. ändring av stadgarna, ska kallelsen utfärdas senast fyra veckor i förväg.

Från detta finns ett undantag i lagen, som gör att det går att kalla senast två veckor i förväg även om det gäller en stadgeändring. Men det förutsätter att det står i stadgarna att en kallelse till en extra stämma som ska behandla ändring av stadgarna får ske senast två veckor i förväg. Finns den skrivningen i de nuvarande stadgarna, så går det bra att kalla med två veckors varsel.

Många stadgar, som ännu inte är anpassade till de nya reglerna, föreskriver generellt att kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor i förväg. Men då nämns inte något särskilt om den extra stämman ska behandla en stadgeändring. Eftersom det i stadgarna inte står uttryckligen att kallelse till extra stämma som ska behandla stadgeändring får ske senast två veckors i förväg, så går det inte att använda det nu nämnda undantaget i lagen.

Så svaret blir att ni måste kalla till den extra stämman senast fyra veckor i förväg.

Om man kallar för sent kan det leda till att beslutet på stämman blir ogiltigt. Eftersom stadgarna är väldigt viktiga är det en stark rekommendation att kalla på rätt sätt. Att ha stadgar, eller bestämmelser i stadgarna, som är ogiltiga kan leda till stora problem. Och har ni redan haft en extra stämma som är kallad i fel tid, så är det också en rekommendation att ta om stämman, alltså gör om och göra rätt, även om det kan vara besvärligt.

Lagen säger också att beslut om stadgeändring ska fatta på två på varandra följande stämmor, så kom ihåg att det inte får komma en stämma emellan besluten om stadgeändring!

Ovanstående svar är inte en uttömmande redogörelse för gällande rätt, och ska inte
användas för att fatta beslut i enskilda fall, utan då rekommenderas att anlita jurist eller
advokat.

// Advokat Christian Senyk