Lektion 7: Vad är en avskrivning och vad innebär den?

När en tillgång anskaffas uppstår det en utgift, däremot så uppkommer kostnaden först när tillgången minskar i värde på grund av ålder och förslitning (viktigt är att särskilja på utgift och kostnad). Detta är vad vi ser som avskrivning i årsredovisningen. Avskrivning reflekterar värdeminskning över den period tillgången förväntas bli nyttjad för sitt ändamål. Avskrivningstiden varierar från tillgång till tillgång, exempelvis så har en tvättmaskin kortare förväntad livslängd än vad en byggnad har.

Det finns olika typer av avskrivningar som är vanliga för bostadsrättsföreningar, progressiv och linjär. Progressiv är när en tillgång förväntas minska lite i värde i början av avskrivningstiden för att sedan öka, det betyder att man i redovisningen skriver av lite för att senare skriva av mer över livslängdens gång. En linjär avskrivning innebär att man skriver av lika mycket varje år under livslängden (vanligtvis tillämpar man en livslängd på 50-150 år). Förklaring: Det är inte tillåtet att fortsätta med progressiv avskrivning. Alla bostadsrättsföreningar som tillämpat det måste under 2014 övergå till K2 eller K3 metod. Vanligast i skrivande stund är K2 med linjär avskrivning. Enligt praxis så ska hela kostnaden för en tillgång som har kortare livslängd än tre år redovisas direkt. Detsamma gäller för tillgångar med lägre anskaffningsvärde.

För att förtydliga är avskrivningen en kostnadspost i resultaträkningen, men själva utgiften har redan skett vid inköp. Avskrivningen påverkar därför inte föreningens kassaflöde då det inte är några faktiska pengar som betalas ut.

Exempel på avskrivning:
Bostadsrättsföreningen Bad och Lek har en anskaffningskostnad för en fastighet på 10 000 000kr. Detta betalas direkt med insatser från medlemmar och även ofta lån från bank. Utöver detta så har föreningen köpt en tvättmaskin för 100 000kr. Bad och Lek följer lagen och använder linjär avskrivning. Föreningen har estimerat byggnadens livslängd till 100 år. Tvättmaskinen däremot har en uppskattad livslängd på 20 år.

Avskrivningen kommer då att belasta resultaträkning med 1 % av anskaffningsvärdet i hundra år (procent * anskaffningsvärde = 0,01 * 10 000 000kr = 100 000kr per år) och tvättmaskinen (ofta benämnd som inventarier) med 5 % i tjugo år (0,05 * 100 000 = 5 000kr per år). Totalt kommer avskrivningarna i årsredovisningen att motsvara 105 000kr per år (100 000kr för byggnad och 5 000 för tvättmaskinen).